بررسی الگوریتم شناسایی اتوماتیک لنگرها(Anchors) در YOLOv5 و YOLOv7 

برخی از شبکه های عصبی کانولوشنال مانند نسخه های جدیدتر YOLO از لنگرها (Anchors)برای مکان یابی استفاده می کنند. بنابراین قبل از شروع آموزش شبکه،لازم است بر اساس داده هایی که در دسترس داریم نوع لنگرها را انتخاب کنیم. لنگر ها بر اساس سایز اشیاء موجود در دیتاست مانند یک مقدار ثابت برای مدل تعیین …

بررسی الگوریتم شناسایی اتوماتیک لنگرها(Anchors) در YOLOv5 و YOLOv7  ادامه »